Login

header-info-news

          วันที่  7  สิงหาคม  2559  บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดพะเยา  นายวรวิทย์  บุรณศิริ  นายก อบจ. พะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีวันรพี 2559  ทุกวันที่  7  สิงหาคม ของทุกปี  ตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  และเป็นวันรพี   ศาลจังหวัดพะเยาและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา  จึงร่วมกันจัดกิจกรรมวันรพีขึ้น  เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและคุณงามความดีของพระองค์ท่าน  และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

1

2

3

4

5

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222