Login

header-info-news

          วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางปฏิบัติ กฎหมาย กฎระเบียบ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการขุดลอกกว๊านพะเยา ตามที่เทศบาลเมืองพะเยา ได้ขออนุญาตจังหวัดพะเยาในการขุดลอกดินตะกอนในกว๊านพะเยาโดยมี นายสรธร  สันทัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม

          ทั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดพะเยาได้ประสบภัยแล้งอย่างหนัก กว๊านพะเยาซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญด้านการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ปริมาณน้ำในกว๊านพะเยาลดลงจนเห็นเนินดิน ซึ่งการขดลอกตะกอนและกำจัดวัชพืชในกว๊านพะเยา กรมประมงเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ แต่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการดำเนินการ จึงทำให้แก้ปัญหาได้ไม่ทันการ เทศบาลเมืองพะเยาจึงขออนุญาตจังหวัดพะเยาในการดำเนินการขุดลอกดินตะกอนในกว๊านพะเยาในบางพื้นที่ 

1

2

5

6

DSC 0566 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222