Login

header-info-news

          วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่บ้านสันติสุข – บ้านขุนกำลัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายอดุลย์ อุ่นตาล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ  ที่ได้เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมความสำเร็จของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ โดยมี นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และราษฎรชาวไทยภูเขา ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน

                สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้ตั้ง “สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง” ณ บ้านสันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ ป่าต้นน้ำให้สมบูรณ์ และตั้งธนาคารข้าวให้เหมือนธนาคารการเงิน มีเป้าหมายให้เป็นสถานที่เรียนรู้และรับจ้างเป็นแรงงานของชุมชนฝึกทำการเกษตรแผนใหม่ควบคู่กับการอนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องจากราษฎรขาดทักษะและขาดความรู้ทางด้านการเกษตร ส่งเสริมให้ราษฎรมีความเข้าใจว่าป่ามีความสำคัญกับน้ำอย่างมาก ถ้าถางป่าหมดก็จะเกิดความแห้งแล้ง แนวทางดังกล่าวนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎร ส่งเสริมให้ราษฎรมีความรู้ทางการเกษตรอย่างถูกวิธี ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่าได้รับการฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปัญหายาเสพติดจะหมดไป เกิดความมั่นคงต่อชาติบ้านเมือง ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน

1

2

3

4

5

6

7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222