Login

header-info-news

          วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม ให้ความรู้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง ก่อน 7 สิงหาคม โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น  จังหวัดพะเยา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา ได้จัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม เพื่อเผยแพร่อธิบายให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติ มีความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงประชามติ โดยมี นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ปลัดจังหวัดพะเยา (ครู ก. ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ) เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ นายธีรวัฒน์ สินธุบุญ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการออกเสียงประชามติในหน้าที่องคณะกรรมการเลือกตั้ง และนายสมเกียรติ   แสงแก้ว นิติกร ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการ  มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 300 คน

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222