Login

header-info-news

          วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายธนัช  วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ ต่อต้านยาเสพติด และมีทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน โดยมี นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดได้จัดให้มีการชุมนุมลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในด้านความเป็นผู้นำ การอยู่ร่วมกันในสังคม การทำงานร่วมกันเป็นทีม เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง โดยมีลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 600 คน

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222