Login

header-info-news

          วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีการมอบข้าวสารเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลป่าซาง ที่ขาดแคลนข้าวบริโภค  โดยมี นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  ซึ่ง จังหวัดพะเยา ร่วมกับ บริษัทแม่ใจธนะโชติวัฒน์ จำกัด ได้ส่งมอบข้าวสารให้กับราษฎร ตำบลป่าซาง  อำเภอดอกคำใต้  จำนวน 3 หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนข้าวในการบริโภค
            จังหวัดพะเยา ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้หลายหมู่บ้าน หลายอำเภอประสบปัญหาภัยแล้ง  โดยเฉพาะชาวบ้านตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้ง มีความเสียหายจากการเพาะปลูกข้าวทำให้ขาดแคลนข้าวบริโภค สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จึงได้ประสานขอรับบริจาคข้าวสารจาก คุณอนันตศักดิ์ ศรีสมัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม่ใจธนะโชติวัฒน์ จำกัด อำเภอแม่ใจ  และได้รับการสนับสนุนข้าวสารเจ้า ชนิด 5 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 6 ตัน ให้กับธนาคารข้าว ทั้ง 3 แห่ง ๆ ละ 2 ตัน โดยบรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม จำนวนหมู่บ้านละ 40 กระสอบ คิดเป็นมูลค่าที่ได้บริจาค จำนวน 90,000 บาท ข้าวสารทั้งหมดได้มอบหมายให้ธนาคารข้าวของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านใช้หมุนเวียนช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนข้าวบริโภค โดยมีราษฎรบ้านค่าพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านดอนตัน หมู่ที่ 8 และบ้านศรีเมืองชุม หมู่ 9 ตำบลป่าซาง เข้ารับมอบข้าวสารในครั้งนี้

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222