Login

header-info-news

          วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดอาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺ มปญฺ ญ มหาเถร) โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และหลวงพ่อใหญ่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)" ประธานฝ่ายสงฆ์ ทำพิธีเปิดอาคาร และประพรมน้ำพระพุทธมนต์

          อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺ มปญฺ ญ มหาเถร)  โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผูกพันปีงบประมาณ 2558 และผู้มีจิตเมตตาบริจาคในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ ในการก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยขนาด 120 เตียง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา และใกล้เคียง   

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222