Login

header-info-news

          วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559  โดยมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบพระดวงชะตา และนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

          จังหวัดพะเยา  โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบดวงชะตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และเป็นการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนอันนำไปสู่ความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 

1

2

 

4

3 resize

7

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222