Login

header-info-news

          วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา กำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกันและส่วนราชการ การพบปะ แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกันอันจะนำไปสู่การบูรณาการทำงาน เดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามรถนำนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

DSC 0065 resize

DSC 0063 resize

DSC 0060 resize

DSC 0064 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222