Login

header-info-news

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายก อบจ. พะเยา และ นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา และสรุปประเด็นความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพน้ำกว๊านพะเยาของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการจัดการคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ของ การวิจัยชุดโครงการ"ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

          สำหรับโครงการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา  มหาวิทยาลัยพะเยา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการวิจัยให้กับ ดร. สุปรีดา หอมกลิ่น และคณะผู้ร่วมวิจัย ในการดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา พัฒนาแบบจำลองคุณภาพน้ำของลุ่มน้ำสาขาของน้ำอิง คือ แม่น้ำต๊ำ น้ำแม่ใส และน้ำแม่ต๋ำ รวมถึงพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมขนในการจัดการคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222