Login

header-info-news

          วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่ศาลจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา ร่วมในพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดโดย ศาลจังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2559 เพื่อให้คู่ความมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม ในการยุติข้อพิพาทด้วยตนเอง อันทำให้คู่ความได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด  

1 resize

2 resize

4 resize

3 resize

5 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222