Login

header-info-news

            วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมสภา อบจ. พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เข้ารับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย และการบังคับผู้ประกันตามกฎหมายใหม่  ซึ่งศาลจังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีแก่ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว ผู้ประกัน หรือประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหรือจำเลยต่อศาลได้อย่างถูกต้อง และเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน สามราถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปได้

1

22

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222