Login

header-info-news

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่วัดบุญฮอม หมู่ที่ 8  ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการ นายก อบจ. พะเยา เป็นตัวแทน นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยอำเภอดอกคำใต้ ได้กำหนดออหน่วยบริการตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดออกหน่วยบริการ เพื่อให้บริการประชาชนและเพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนเข้าถึงภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ร่วมกับกลุ่มบุคคลและประชาชนในพื้นที่ และเป็นกิจกรรมการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222