Login

header-info-news

           วันที่ 14 ก.ค. 59 ที่โรงแรมเกทเวย์พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา ที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก (area based apporoach) จังหวัดพะเยา” จัดโดย คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มี นายศานิตย์  นาคสุขศรี เลขานุการกรรมาธิการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินฯ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทภารกิจของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ” จากนั้นเป็นการอภิปรายเรื่อง “บทบาทและผลการดำเนินงานของคณะกรรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ” ,  การเสวนาและรับฟังความคิดเห็น   เรื่อง “เราจะร่วมกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดพะเยาของเราได้อย่างไร” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา  นายหัสนัย  แก้วกุล ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา นายสำเนียง ช่างสากล ภาคประชาสังคม นายชัยวัฒน์ จันทิมา ภาคประชาสังคม , การแถลงข่าวการดำเนินการตามแผนงานศึกษาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการ ,การแนะนำและกระบวนการเรื่อง “เราจะแก้ไขปัญหาของจังหวัดให้สำเร็จได้อย่างไร” โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า โฆษกกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพตลอดจนมีธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยมีแผนพัฒนาจังหวัดพะเยาเป็นเครื่องมือในการบูรณาการ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม      ในการบริหารราช พัฒนาที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นพื้นที่เป็นหลัก และเน้นการให้บริการประชาชนที่เป็นเลิศ และสร้างต้นแบบในการปฏิรูปในระดับองค์กร ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ , คณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน , ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน การประชาสังคม สื่อมวลชน และกลุ่มนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 130 คน

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222