Login

header-info-news

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ที่บ้านบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับ คุณชาลอต โทณวณิก ผู้บริหารไทเบฟฯ เดินทางมาชมกิจกรรม SE ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพะเยา โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ

          ส่วนกิจกรรมการต้อนรับคณะผู้บริหารไทเบฟฯ ประกอบด้วย การแนะนำกลุ่มองค์กร โดยนายบาล บุญก้ำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านบัว การแนะนำคณะทำงาน SE โดยคุณจรัส สุทธิกุลบุตร การชมวีดิทัศน์ 4 กลุ่ม คือ ข้าวบ้านบัว ข้าวบ้านสร้อยศรี ปลานิลบ้านต้ำ ไทยลื้อ   บ้านธาตุ , การนำเสนอแผนการบริหารบริษัทประชารัฐรักสามัคคี พะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) , เยี่ยมชมกิจกรรมในชุมชน จำนวน 6 จุดด้วยกัน ได้แก่ จุดที่ 1 ฝายชะลอน้ำบ้านบัว จุดที่ 2 นาข้าวอินทรีย์ จุดที่ 3 ข้าวโพดอินทรีย์ จุดที่ 4 โรงสีข้าวชุมชน จุดที่ 5 กลุ่มจักสานเข่ง สุ่มไก่ จุดที่ 6 กลุ่มชีววิถี  และชมกิจกรรม SE ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพะเยา ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา  

1

3

2

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222