Login

header-info-news

           วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ที่เรือนจำจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมงานกาแฟยามเช้าจังหวัดพะเยา ตามที่จังหวัดพะเยากำหนดจัดกาแฟยามเช้า ทุกวันพุธที่สองของเดือน เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ โดยส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ และก่อนที่จะเริ่มงานกาแฟยามเช้าทุกครั้ง จะร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม เพื่อเสริมสร้างศาสนาศิลปวัฒนธรรม นำพะเยาให้ยั่งยืน

ตกบาตร 7332 resize

1

2

3

4

5

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222