Login

header-info-news

          วันที่ 30 มิถุนายน  2559 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนผู้บริหารท้องถิ่น โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน จังหวัดพะเยา กำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันและส่วนราชการ การพบปะแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกันอันจะนำไปสู่การบูรณาการหน่วยงานเดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถนำนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในการนี้ พล.ต.วิรัช ปัญจานนท์ ผู้บัญชาการ มทบ. 34 และ นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ปลัดจังหวัดพะเยา เข้าร่วมชี้แจงการดำเนินการจัดงาน โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และในโอกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม, สวนสมเด็จย่า 90,  อุทยานการเรียนรู้ฯ อบจ.พะเยา และท่าเรือวัดติโลกอาราม

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222