Login

header-info-news

           วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมาย นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น เจ้าหน้าที่จากสรรพสามิต จังหวัดพะเยา  ข้าราชการทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่จาก อบจ. พะเยา เข้าร่วมประชุม

          ทั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ส่งผลให้บุหรี่มีราคาจำหน่ายสูงขึ้น ทำให้มีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ที่ผิดกฎหมายทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบทำให้รัฐสูญเสียรายได้ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่เป็นจำนวนมาก โรงงานยาสูบ จึงได้จัดทำโครงการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในการปราบปราม จับกุมการลักลอบค้าบุหรี่ต่างประเทศผิดกฎหมายอย่างจริงจัง และสามารถลดปริมาณบุหรี่ผิดกฎหมายทั่วประเทศ ส่งผลให้โรงงานยาสูบสามารถจำหน่ายบุหรี่ได้เพิ่มมากขึ้น 

DSC 0423 resize

DSC 0431 resize

DSC 0428 resize

DSC 0419 resize

DSC 0440 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222