Login

header-info-news

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ห้องสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  คณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ให้ได้รับการบริการ มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามที่หน่วยบริการ ชมรม องค์กรต่าง ๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222