Login

header-info-news

          วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์จังหวัดพะเยา หน้ากว๊านพะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทานชุมชน ประจำปี 2559 ทั้งนี้ อบจ. พะเยา ได้จัดทำโครงการนิทานชุมชนขึ้น เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ของเด็ก เด็กๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และผลงานระหว่างเด็กในแต่ละโรงเรียน ส่งเสริมและผลักดันจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก และเพิ่มพูนทักษะให้เด็กมีความรู้ ความสามารถ การแสดงออก มีปฏิภาณ ไหวพริบ รักการอ่านและการใช้ภาษาไทย  โดยมีการจัดกิจกรรมประกวดเล่านิทาน ประกวดรูปเล่มนิทาน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองพะเยา และอำเภอแม่ใจ ประมาณ 50 คน 

1

12

2

3

4

ประกวดเลานทาน 8746 resize

5

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222