Login

header-info-news

            เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม โดยมีนายธนัช  วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ.พะเยา พร้อมผู้บริหาร ร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ทาง อบจ.พะเยา ได้ให้การสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ตรากว๊านพะเยา ที่ผลิตโดย อบจ.พะเยา จำนวน 200 กระสอบ ให้กับวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ จ.พะเยา ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯครั้งนี้ เกิดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีภาวะแห้งแล้ง เนื่องจากจำนวนต้นไม้ลดน้อยลง ส่งผลให้อากาศร้อน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อยามน้ำหลากมักเกิดน้ำท่วมฉับพลัน สร้างความเสียหายอย่างรุนแรง และเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลให้ทุกหน่วยงานช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกป่าผสมผสานแบบปลูก 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ตลอดจนให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่า จึงจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักต้นไม้ รู้จักดูแลรักษา รู้จักหวงแหนและอนุรักษ์ต้นไม้เอาไว้ โครงการดังกล่าวมีจำนวนนักเรียน นักศึกษา คณะครู อาจารย์ และประชาชน ร่วมงานจำนวน 200 คน

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

6 resize

7 resize

8 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222