Login

header-info-news

           เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ที่โรงเรียนบ้านผาลาด ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่ อบจ. พะเยา พร้อมปุ๋ยอินทรีย์ตรากว๊านพะเยา จำนวน 300 กระสอบ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด

          โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา เป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงรุกด้วยการนำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กร ภาคเอกชน และภาคประชาชน ออกมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตชนบท เดือนละ 1 ครั้ง ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่จะต้องเดินทางเข้าไปติดต่อราชการในตัวจังหวัด และที่สำคัญมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อสนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชน ให้ได้รับความพอใจ ยกระดับความเชื่อมั่นและศรัทธาในภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น โดยในวันนี้มีหน่วยงานที่ร่วมออกให้บริการรวมจำนวนทั้งสิ้น 44 หน่วยงาน มีบริการต่างมาก ๆ มาย อาทิเช่น เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบถุงยังชีพและแว่นตา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จำหน่ายสินค้าราคาถูก สำนักงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง ทำหมัน สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา มอบพันธุ์ปลา เป็นต้น  ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้นำปุ๋ยจำนวน 300 กระสอบ มอบให้กับผู้ที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ และช่วยลดต้นทุนการผลิต

1

2

3

4

5

6

7

8

9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222