Login

header-info-news

          วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับเขต ที่เดินทางมาตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนอง เพื่อคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับภาค ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหล่ม สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดพะเยา ให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559 และได้เป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา ในการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเขต 

 1 resize

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222