Login

header-info-news

          เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนพรรษา ๘๔ พรรษา ณ ห้องประชุม ๑ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๔ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี พล.ต. วิรัช ปัญจานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๔ เป็นประธานในการประชุม ซึ่ง ศปป.กอ.รมน. ภาค 3 กำหนดให้ กกล.รส. ประจำพื้นที่ และ ศปป. จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ข่วงวัฒนธรรม และสนามหลังเทศบาลเมืองพะเยา

1 resize

2 resize

3 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222