Login

header-info-news

          วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ฝายน้ำร่องแก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ ส.อบจ. อำเภอดอกคำใต้ และคณะผู้บริหาร ร่วมรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และลดหมอกควันในพื้นที่การเกษตร โดยมี นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด

          สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ กลุ่มเทพพัฒนา เทศบาลเมืองดอกคำใต้ กำนันผู้ใหญ่บ้าน หมอดินอาสา พี่น้องเกษตรกรตำบลบุญเกิด และตำบลใกล้เคียง จัดงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อสาธิตและรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และลดหมอกควันในพื้นที่การเกษตร เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนทัศนคติไม่เผาตอซัง นำวัสดุเหลือใช้ในไร่นามาเป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน ผสมผสานกับการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินช่วยเพิ่มคุณภาพดิน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนในการผลิต รักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการลดหมอกควันในพื้นที่การเกษตร

          ทั้งนี้ ทางด้าน อบจ. พะเยา  ได้นำปุ๋ยอินทรีย์ตรากว๊านพะเยา ที่ อบจ. พะเยา ผลิต จำนวน 300 กระสอบ ไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย ควบคู่ไปกับอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดี

1

8

9

2

3

4

5

6

7

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222