Login

header-info-news

          วันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่โรงเรียนบ้านอิงโค้ง ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา มอบหมายให้ นายธนัช วงศ์มา เลขานุการ นายก อบจ. พะเยา ร่วมในพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอภูกามยาว ปี 2559 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีจำรัส โสตถิกุล นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

          ด้วยในวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอภูกามยาว ได้จัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครสาธารณสุขให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน ถึงผลงานการพัฒนาด้านสาธารณสุขของอาสาสมัครสาธารณสุข

          กิจกรรมประกอบด้วย การจัดขบวนรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่อาสาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานมายาวนาน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านสาธารณสุข และกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 873 คน

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222