Login

header-info-news

          วันที่ 3 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมสภา อบจ. พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรผู้ให้สาธารณะดีเด่น องค์กรพัฒนาเอกชนประเทศอิตาลี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก จัดทำโครงการเสริมสร้างยุทธศาสตร์ท้องถิ่นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (Community for all) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ และสร้างคนที่มีส่วนร่วมโดยคนพิการในประเทศไทย คำนึงถึงการมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น และกลุ่มคนพิการในพื้นที่ 4 จังหวัด นำร่อง ได้แก่ จังหวัดพะเยา (ภาคเหนือ) จังหวัดศรีษะเกษ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดกาญจนบุรี (ภาคกลาง) จังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาคใต้) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 แห่งใน 4 จังหวัดนำร่อง

          ทั้งนี้ นางพาโลมา มาร์ติน ในนามคณะผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนจากประเทศอิตาลี (CIAI) ได้เดินทางมามอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรผู้ให้สาธารณะดีเด่น  ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา –ด้านการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ในการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ของชมรมคนพิการ ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา  มณฑลทหารบกที่ 34 – ด้านการสนับสนุนด้านกำลังคนในการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่สำหรับส่งเสริมพัฒนาอาชีพของชมรมคนพิการ ตำบลท่าวังทอง  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขสภาพตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา –ด้านการลงพื้นที่ดูแลและส่งเสริมสุขภาพคนพิการในชุมชน

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222