Login

header-info-news

          วันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ห้องพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิด้านสุขภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านหมอกควัน และ MOU แก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมี นพ. วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธี  สืบเนื่องจากในปัจจุบัน พบว่า สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งหมอกควัน ภัยแล้ง และความร้อน เป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ แพร่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน ลำพูน น่าน พะเยา เชียงราย และตาก นับว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันเป็นประจำ และมีแนวโน้มของความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเผ่าป่า เผาพื้นที่การเกษตร และเผาหญ้าข้างทาง ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งหมอกควัน ภัยแล้ง และความร้อน โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อปท. และชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และสมาคมสาธารณสุขพะเยา จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงวิชาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิด้านสุขภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านหมอกควัน ในภาคเหนือ 9 จังหวัด ขึ้น เพื่อให้ผู้บริการและบุคลากรสาธารณสุขได้รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมอกควัน ภัยแล้ง และความร้อน ของกรมอนามัยสาธารณสุขและเพื่อให้ผู้บริการและบุคลากรสาธารณสุข ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบปบรากรปฐมภูมิให้ได้มาตรฐานตามระบบสุขภาพอำเภอในการจัดการปัญหาหมอกควัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมกว่า 300 คน

1 resize

2 resize

3 resize

mouหมอกควน 7140 resize

6 resize

9 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222