header-info-news

      วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายก อบจ.พะเยา ร่วมงานกาแฟยามเข้า ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระบวนการยุติธรรมจังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพ โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน

          จังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดงาน กาแฟยามเช้า ในวันพุธที่สองของเดือน เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ โดยส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ

1 

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222