วันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา พลตรี ชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียนสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลพะเยา ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กนักเรียนปฐมวัยในจังหวัดพะเยาได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนมีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการเสียสละเพื่อส่วนรวม โดย อบจ.พะเยา ได้อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สมทบโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฯ จำนวน 480,000 บาท

1

2

3

4

5

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222