วันที่ 26 มกราคม 2562 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.พะเยา เกมส์ โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดงานกีฬา กศน.พะเยา เกมส์ ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครู กศน. พนักงานราชการ และนักศึกษา กศน. ได้ร่วมกิจกรรมกีฬา เปิดโอกาสให้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความสามารถ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยมีกลุ่มเปาหมายเข้าร่วมงานประมาณ 700 คน

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222