วันที่ 30 ธันวาคม 2561 ที่เขตรอยต่อชายแดนไทย – ลาว บ้านฮวก (กิ่วหก) อ.ภูซาง จ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา และพลตรีชัชวาล กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมงานเทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมี คณะผู้แทนจาก สปป.ลาว หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          งานเทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน เกิดขึ้นจากการริเริ่มของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอภูซาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การท่องเที่ยวของอำเภอภูซางให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เสริมสร้างความรักความสามัคคี และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 2543 ในชื่อ งานของดีศรีภูซาง ดอกไม้บานที่บ้านฮวก เรื่อยมา และในปี 2545 – 2547 ได้เปลี่ยนชื่องานเป็น งานของดีศรีภูซาง จนกระทั่งในปี 2548 ได้ผนวกงานทำบุญตักบาตรเข้ามา เพื่อสืบสานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทำบุญตักบาตร ให้คงคู่พุทธศาสนาและสังคมไทย อีกทั้งเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยได้เปลี่ยนชื่องานเป็น งานเทศกาลตักบาตรสองแผ่นดินของดีไชยะบุรีศรีภูซาง และตั้งแต่ปี 2553 ได้แยกการจัดเทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน ออกจากงานของดีศรีภูซางต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

          การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะมีกิจกรรมตักบาตรแล้ว ยังมีกิจกรรมถนนคนเดิน มีการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มโอทอป นวัตวิถี การจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย การเดินแบบผ้าทอของกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนอำเภอภูซาง กลุ่มโอทอป ร้านเสื้อในพื้นที่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย – ลาว วิถีชีวิตวัฒนธรรมชนเผ่า และจัดการแข่งขันจักรยานภูซางเสือภูเขา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพะเยา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย และได้รับความร่วมมือการจัดงานจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชนชาวอำเภอภูซาง

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222