วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาล กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมในงานวันคนพิการสากลจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพะเยา ร่วมกับ จังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อให้คนพิการรับทราบนโยบาย และมาตรการแนวทางของรัฐในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพคนพิการ และส่งเสริมความเป็นธรรมเสมอภาค เท่าเทียมในทุกภาคส่วนของสังคม ส่งเสริมโอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป รวมถึงเป็นการเชิดชูเกียรติให้องค์กรและบุคคลของหน่วยงาน ในการสนับสนุนงานด้านคนพิการและคนพิการที่เป็นแบบอย่างสังคม และเพื่อส่งเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการและสังคมที่มีต่อคนพิการ และความพิการซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222