header-info-news

          วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาล กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา เป็นตัวแทน นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา รับมอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตลอดทั้งปี และร่วมในพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ การรณรงค์ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี จังหวัดพะเยา กำหนดจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ การรณรงค์ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้นกันและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ ปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด

1

2

3

4

5

7

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222