header-info-news

          วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่แปลงสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บ้านควร หมู่ที่ 3 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายก อบจ.พะเยา ร่วมในพิธีเปิดงานวันสาธิตและจัดทำแปลงเรียนรู้ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ซึ่ง อบจ.พะเยา ได้นำปุ๋ยอินทรีย์ตรากว๊านพะเยาของ อบจ.พะเยา จำนวน 300 กระสอบ มอบให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222