header-info-news

 

          วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ศาลาที่พักนักท่องเที่ยว บ้านพวงพะยอม ม.5 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายชำนาญ บัวแดง ส.อบจ.พะเยา เขตอำเภอจุน และ นายบุญสืบ บัวตูม ส.อบจ.พะเยา เขตอำเภอจุน นำเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา จัดกิจกรรม อบจ.พะเยา พบประชาชน ในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

          โครงการ อบจ.พะเยา พบประชาชน ในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นโครงการที่ให้บริการประชาชนเชิงรุกถึงพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน รับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการต่างๆ เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน พร้อมนำปุ๋ยอินทรีย์ ตรากว๊านพะเยา จำนวน 300 ถุง มอบให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปใช้ใส่พืชผักสวนครัว ได้บริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ สำหรับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เป็นโครงการที่ให้บริการแก่ประชาชนเชิงรุก ที่จังหวัดพะเยาได้กำหนดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยได้นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จำนวนกว่า 50 หน่วยงาน ออกมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาถึงพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล พร้อมกับให้คำแนะนำ ปรึกษา ส่งเสริมอาชีพ รับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการต่างๆ เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหา ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ อีกทั้งยังเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการของรัฐแก่ประชาชนที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่าย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ในภาพรวมต่อไป

S  7634959 resize

S  7634956 resize

43714 resize

S  7626767 resize

S  7634949 resize

S  7634967 resize

S  7634970 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222