วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุม อบต.แม่ลาว ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ พล.ท ชัยวัฒน์ ธนารุณ ที่ปรึกษานายก อบจ.พะเยา เป็นประธานเปิดโรงเรียนชราบาลสำราญวิทยา ของกลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ลาว โดย นายธวัชชัย ใจดี สอบจ.พะเยา เขตเชียงคำ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

          องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว จัดตั้งโรงเรียนชราบาลสำราญวิทยา ขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย มีความสุข สนุกสนาน เน้นความรู้ที่จะช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ ให้ผู้สูงอายุเข้าใจและเท่าทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการพึ่งพาตนเองให้ดำเนินชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข

150206 resize

150197 resize

150198 resize

150190 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222