header-info-news

          วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมงานฉลองยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี การจัดงานฉลองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อฉลองความสำเร็จของการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ช่วยกันผลักดันจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก เพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวผ่านเส้นทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก แลเพื่อเป็นการแสดงถึงสัมพันธภาพอันดีระหว่างประชาชนของไทยและ สปป.ลาว ที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจและความพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมถึงการลดข้อพิพาทชายแดนไทยกบประเทศเพื่อนบ้าน

712349 resize

11 mp4 000022405 resize

712378 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222