header-info-news

          วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าส่วนราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อตรวจดูความพร้อมในงานฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง ซึ่งกำหนดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2561

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222