header-info-news

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการแถลงข่าว ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา โดยมี พลตรี ชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ โดยงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน เป็นการจัดเพื่อสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้าราชการที่ 6 ที่ทรงริเริ่มจัดขึ้นแรก เมื่อปี พ.ศ. 2544 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ “แนะนำชักจูงให้เด็กชาย หญิง ในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพื่อจะไม่ให้เด็กทั้งหลายพากันนิยมใจการเป็นเสมียนหรือเข้าทำราชการให้น้อยลง” ในปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัด การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา โดยจะมีการแข่งขันทางด้าน ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือ โดยงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยาครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าประกวดการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน คณะกรรมการตัดสินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หน่วยงานการศึกษาพิเศษ และหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตจังหวัดภาคเหนือ นอกจากนี้ยังมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ติดตามและผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งหมดจำนวนกว่า 100,000 คน

นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนองพระราชปฏิธานของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่ 6 และสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ที่กำหนดกรอบการดำเนินงานให้สอดคล้องตามโลกาภิวัตน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษา และนโยบายการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป จึงได้อุดหนุนงบประมาณให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สมทบโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งนี้ จำนวน 5,000,000.- บาท

1 resize

2 resize

3 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222