header-info-news

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมวันรวมพลังสร้างสุขภาพดี 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน อำเภอเมืองพะเยา โดยมี นายแพทย์ไกรสุข เพชรบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด อำเภอเมืองพะเยา โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมืองพะเยา ได้จัดกิจกรรมวันนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสและรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยชมรมสร้างสุขภาพที่เข้มแข็ง โดยมี ผู้บริหารระดับจังหวัด ระดับอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองพะเยา คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และพี่น้อง อสม.อำเภอเมืองพะเยา รวมกว่า 3,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม

DSC 7707 resize

DSC 7651 resize

DSC 7636 resize

DSC 7640 resize

DSC 7668 resize

DSC 7688 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222