header-info-news

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยมี ดร.เจษฎา ชัยดรุณ เป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการบริหารงานบุคคล

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222