header-info-news

          วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน หมู่ 6 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์  กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว นำปุ๋ยอินทรีย์ ตรากว๊านพะเยา จำนวน 300 กระสอบ มอบให้กับประชาชนชาวตำบลดงเจนและใกล้เคียง เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222