header-info-news

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา (กรอ.) โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้รายงานการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม Run To Change Phayao 2019 กำหนดจัดวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลพะเยา ซึ่งขณะปิดรับลงทะเบียนแล้ว มีผู้สมัคร 3,300 คน และรายงานสภาวะเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา ในปี 2561 คาดว่าขยายตัวร้อยละ 4.2 ซึ่งขยายตัวสูงกว่าปีก่อนเล็กน้อย ปัจจัยที่สนับสนุนเศรษฐกิจปี 2561 ของจังหวัดพะเยา ได้แก่โครงการก่อสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เชียงม่วน โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน การใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การเปิดบริการห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในจังหวัดพะเยา และตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อ 31 ก.ค. 61 ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อ.ภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อ.ภูซาง และโครงการก่อสร้างทางรถไฟ เด่นชัย เชียงราย เชียงของ ซึ่งจะมีสถานีในจังหวัดพะเยา 5 สถานี

สำหรับผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนภาคเกษตร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน (งบประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาท) ที่ประชุม กรอ.จังหวัดพะเยา ได้พิจารณาให้เร่งจัดทำโครงการในงบประมาณ 2562 ได้แก่ การพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน การปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดพะเยา การพัฒนาด่านชายแดนบ้านฮวก โครงข่ายคมนาคมทางบก โครงข่ายคมนาคมทางราง การพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

DSC 7565 resize

DSC 7564 resize

DSC 7566 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222