header-info-news

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อันเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วาตภัย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายจรัล กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ นายกร มหาวงค์นันท์ รก.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับและร่วมมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบจากวาตภัย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 รวม 2 อำเภอ 8 ตำบล 45 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จำนวน 6 ตำบล 32 หมู่บ้าน อำเภอภูซาง จำนวน 2 ตำบล 14 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับผลกระทบทั้งด้านการดำรงชีพ ด้านสาธารณประโยชน์ ด้านการเกษตร และบ้านพักอาศัย ประมาณ 1,000 ครอบครัว ซึ่งจังหวัดพะเยา ได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้นแล้ว

          และในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน ด้วย

1

2

3

DSC 7453 resize

DSC 7472

DSC 7487 resize

DSC 7539 resize

DSC 7198 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222