header-info-news

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ที่ลานข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายก อบจ.พะเยา ร่วมการแข่งขันจักรยานประจำปี เสือหมอบ – เสือภูเขา พิชิตจุดชุมวิวกว๊านพะเยา ครั้งที่ 3 โดยมี นายศักดิ์ชัย  โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด อำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา บริษัท LEGO BIKE จักรยาน TWITTER บริษัท Bike Center จักรยานวาจา บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ชมรมจักรยานไบค์คลับ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน ประจำปี 2561 เสือหมอบ – ภูเขา “พิชิตจุดชมวิวกว๊านพะเยา ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ให้เล่นกีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพ และเป็นการยกระดับมาตรฐานกีฬาจักรยานในท้องถิ่นให้สูงขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา โดยใช้กีฬาจักรยานและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222