header-info-news

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อันเชิญผ้าห่มกันหนาว พระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับและร่วมมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้

          จังหวัดพะเยามีสภาพพื้นที่เป็นป่าเขาสลับพื้นราบ โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้ภูเขา จะมีสภาพอากาศที่หนาวถึงหนาวจัด ทำให้ราษฎรโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้พิการทุพพลภาพ ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอจุน จำนวน 750 ผืน ที่หอประชุม 50 ปี อำเภอจุน พื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ที่หอประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จำนวน 750 ผืน และมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ใจ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จำนวน 500 ผืน มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดเตียงอีก จำนวน 5 ราย และได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน รวมถึงจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานให้บริการตรวจรักษาโรคฟรีแก่ราษฎรที่เดินทางมารับสิ่งของพระราชทาน ซึ่งราษฎรที่เดินทางมารับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอากาศหนาวเย็น ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อันเชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในครั้งนี้

DSC 6497 resize

DSC 6435 resize

DSC 6457 resize

DSC 6449 resize

DSC 6469 resize

DSC 6531 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222