header-info-news

          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่หอประชุมอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมออกตรวจเยี่ยมอำเภอภูซาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กำหนดออกตรวจเยี่ยมอำเภอในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและรับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่ พร้อมทั้งพบปะข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดพะเยา และได้ให้อำเภอสรุปปัญหาความต้องการที่เกินศักยภาพของอำเภอ

1

2

3

4

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222