job copy

          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งวัวแดง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พลตรี ชัชวาล กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off ขยะกินได้ ห่างไกลโรคา โดยมี นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายก อบจ.พะเยา ร่วมในพิธีเปิดด้วย บ้านทุ่งวัวแดง ได้กำหนดจัดทำโครงการชุมชนน่าอยู่ กิจกรรม Kick Off ขยะกินได้ ชีวิตสดใส ห่างไกลโรคา ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชาวบ้านเกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดความร่วมมือด้านการส่งเสริมการบริโภคผักปลอดภัยมีการพัฒนาต่อยอด โดยนำผลจากการจัดการขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมีในการปลูกผัก ลดการใช้สารเคมีในการปลูกผัก ซึ่งมีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 180 ครัวเรือน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี อบจ.พะเยา ได้นำปุ๋ยอินทรีย์ตรากว๊านพะเยา มอบให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222