job copy

          วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงแรง โดยมี นายสมาน หัวนา ส.อบจ.พะเยา อำเภอภูซาง เขต 1 ร่วมในพิธีเปิดด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงแรง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนมูล โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง โรงเรียนบ้านแสล่ง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลเชียงแรง และภาคีประชาสังคมในพื้นที่ ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงแรงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ และจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ โดยจัดการเรียนการสอน ใน 4 หมวดวิชา คือ วิชาพุทธศาสนา วิชาสาธารณสุข วิชาหน้าที่พลเมือง วิชากฎหมายเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ วิชาส่งเสริมรายได้ และวิชานันทนาการ เริ่มดำเนินการเรียนการสอน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และมีการเรียนการสอนทุกวันพุธที่สองของเดือน และมีจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน รุ่นที่ 1 ทั้งสิ้น 156 คน

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222